پرسشنامه ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۹
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۲۰۰۴
نویسندگان
مخفف NDSS
نام انگلیسی پرسشنامه Nicotine Dependence Syndrome Scale

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ اﺑﺰاري ﭼﻨﺪﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﯿﻔﻤﻦ، واترز و هیکوکس در ﺳﺎل ٢٠٠٤ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ DSM-IV-TR ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺷﺎﻣﻞ ١٩ گویه می باشد. ﺷﯿﻔﻤﻦ و ﻫﻤﮑﺎران (٢٠٠٤) ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده اﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﻧﻤﺮه ﮐﻞ ٠/٨٤ و ﺑﺮاي ﺧﺮدهﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ، اوﻟﻮﯾﺖ، ﺗﺤﻤﻞ، ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ و رﻓﺘﺎر ﻗﺎﻟﺒﯽ، ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ٠/٧٦، ٠/٩٦، ٠/٥٥، ٠/٦٣ و ٠/٧٠ ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ. در اﯾﺮان، در ﭘﮋوﻫﺶ کاظمی زهرانی و همکاران (١٣٩٣) رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ و از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ. ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻨﺪال ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ٠/٥٠ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن ٠/٦١ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ و ﻫﺮ دو در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد (p=٠/٠٥). ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ از روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ٠/٨٠ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و ﺛﺒﺎت دروﻧﯽ ﺑﺮاي ﻋﺎﻣﻞﻫﺎي ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ٠/٨١، اوﻟﻮﯾﺖ ٠/٧١، ﺗﺤﻤﻞ ٠/٧٥، ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ٠/٧٢ و رﻓﺘﺎر ﻗﺎﻟﺒﯽ ٠/٦٨ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮد.