نظرسنجی خودادراکی پی ریت و منداگلیو

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۰
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۹۹۵
نویسندگان پی ریت و منداگلیو
مخفف PMSPS
نام انگلیسی پرسشنامه Pyryt and Mandaglio Self Perceived Survey

توضیحات تکمیلی

نظرسنجی خودادراکی توسط پی ریت و منداگلیو ١٩٩٥ تهیه و تنظیم شده است و شامل ٣٠ گویه است. این پرسشنامه توسط لاهیجانیان، امیری و مولوی (١٣٨٧) ترجمه و بر روی دانش آموزان پایه چهارم و پنجم ابتدایی شهر اصفهان هنجاربابی شد .اعتبار محتوا توسط متخصصین روان شناسی تأیید و ضریب آن ٠/٩١ به دست آمد. همچنین اعتبار همزمان آن با پرسشنامه سوزان هارتر (SPPD) بر روی ٢٧٠ دانش آموز دختر و پسر کلاس چهارم و پنجم ابتدایی صورت گرفت، اعتبار همزمان این دو پرسشنامه ٠/٥٨ بود و ضریب اعتبار آن به روش آلفای کرونباخ ٠/٦٨ تا ٠/٩٠ به دست آمد. پایایی این پرسشنامه توسط مزیدی و البرزی (١٣٨٨) در میان دانش آموزان پنجم ابتدایی شیراز با استفاده از روش بازآزمایی در فاصله یک ماه ٠/٦٥ و با روش آلفای کرونباخ مقدار ٠/٨٠ به دست آمد.