پرسشنامه آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۵
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان نوری زاد
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری توسط نوری زاد (١٣٩٢) تهیه و تنظیم شده است و شامل ١٥ گویه است . در پژوهش نوری زاد (١٣٩٢) روایی محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ به دست آمده است و عدد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه استفاده از ماهواره و برنامه های آن و عواقب یا تاثیرات ناشی از آن

۱۳۹۴

پرسشنامه استرس ناشی از هواداری ورزشی

۱۳۹۳

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ محدودیت ناشی از درد در سالمندان

۱۳۹۳