پرسشنامه آوای کارکنان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۵
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۲۰۱۱
نویسندگان زهير و اردوقان
مخفف EVQ
نام انگلیسی پرسشنامه Employee Voice Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه آواي كاركنان توسط زهير و اردوقان (٢٠١١) تهیه و تنظیم شده است و شامل ١٥ سؤال می باشد . زارعي متين، احمدي زهرانی، اميني و نيك مرام (١٣٩٤)، به بررسی تأثير رفتار رهبري اخلاقي بر آواي كاركنان دانشگاه فردوسی مشهد پرداختند . در این مطالعه، روايي همگرا، واگرا و سازه ای و پايايي پرسشنامه آواي كاركنان با روش آلفای کرونباخ تأیید شده است . ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه آوای کارکنان٠/٨٨ گزارش شده است. عدد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری فلسفه اخلاقی کارکنان

مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان

پرسشنامه رضایت کارکنان از نتیجه، سرپرست و مدیریت

۲۰۰۱

پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعی

۱۳۸۸

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (کارکنان)

پرسشنامه کارکنان دانشی

پرسشنامه استاندارد کارایی کارکنان

مبانی نظری بلوغ کارکنان

مبانی نظری رفتارهای انحرافی کارکنان