پرسشنامه آگاهی از بیمه

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۶
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۱۳۹۴
نویسندگان آیین
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه آگاهی از بیمه توسط آیین (١٣٩٤)، ساخته شده که شامل ٣٦ سوال می¬باشد.آیین (١٣٩٤)، روایی صوری و محتوایی پرسشنامه را ٠/٨٤ بدست آورده است. آیین (١٣٩٤)، برای پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده کرده است که برای متغیر بیمه خسارات حرفه ای ٠/٨٣٧، بیمه کارکنان ٠/٨٠٣، بیمه وسایل و ابزار ورزشی ٠/٧٥٤، بیمه جبران هزینه های پزشکی ٠/٨٢٥، بیمه جبران غرامت نقض عضو ٠/٧٩٢، بیمه جبران غرامت فوت ٠/٧٣١ و پایایی کل پرسشنامه٠/٩٢٧ بدست آمده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری بیمه عمر

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی روابط بین عوامل مدل کیفیت ارتباط خریدار و فروشنده در خدمات بیمه ای

پروتکل آموزش روش درمانی «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی»

پروتکل درمانی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی

پروتکل جلسات مداخله هوش معنوی و ذهن آگاهی

پروتکل درمانی ذهن آگاهی

مبانی نظری ذهن آگاهی

مبانی نظری بیمه کشاورزی

مبانی نظری بیمه