پرسشنامه آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۹
ابعاد پرسشنامه تک بعدی
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان خاندانی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی، پرسشنامه‌ای محقق ساخته (خاندانی، ١٣٩٢) می‌باشد. در پژوهش (خاندانی، ١٣٩٢) روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأییدشده است. قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه‌گیری هر آنچه اندازه می‌گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد (سرمد و همکاران،١٣٩٠). در پژوهش (خاندانی، ١٣٩٢)پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ ٨٨ /٠ به‌دست‌آمده است

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مدیریت کیفیت جامع

مبانی نظری مدیریت کوانتومی

مبانی نظری مدیریت دانش

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

مبانی نظری سیاست‌های مدیریت پاداش

مبانی نظری مدیریت کیفیت فراگیر

مبانی نظری مدیریت زمان

مبانی نظری مدیریت ریسک

مبانی نظری مدیریت منابع انسانی

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری