پرسشنامه ابزار سنجش خانواده

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۶۰
ابعاد پرسشنامه ۷
سال انتشار ۱۹۸۳
نویسندگان اپستاین و همکارن
مخفف FAD
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ابزار سنجش خانواده نیز توسط اپستاین، بالدوین و بیشاپ (١٩٨٣) بر پایه مدل مک ماستر تهیه شده است. این پرسشنامه ٦٠ گویه دارد . زاده محمدی و ملک خسروی (٢٠٠٦) پژوهشی را انجام دادند تا ویژگی های روانسنجی این پرسشنامه را بررسی نمایند. برای این منظور ٤٩٤ نفر از مادران دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر تهران این پرسشنامه را تکمیل کردند. ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه٠/٩٤ و برای خرده مقیاس کارکرد کلی ٠/٧٨، حل مسئله ٠/٧٢، ارتباط ٠/٧٠، نقش ها ٠/٧١، همراهی عاطفی ٠/٧٣٦، کنترل رفتار ٠/٦٦ و آمیزش عاطفی٠/٧١ گزارش شد. همچنین پایایی آزمون بازآزمون برای زیرمقیاس ها به ترتیب برای خرده مقیاس کارکرد کلی ٠/٧٩، حل مسئله ٠/٧٧، ارتباط ٠/٧٢، نقش ها ٠/٨٠، همراهی عاطفی ٠/٥٥، کنترل رفتار ٠/٧٥ و آمیزش عاطفی ٠/٧٢ گزارش شد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

مقیاس سنجش اهمال کاری

۱۳۹۰

پرسشنامه سنجش خلاقیت

پرسشنامه سنجش میزان هویت اجتماعی برند

پرسشنامه سنجش میزان عملکرد برند

چک‌لیست سنجش میزان عزت ‌نفس کودکان پیش‌دبستانی

پرسشنامه تعارض کار و خانواده

سنجش کیفیت خدمات باشگاه ورزشی

سنجش تمایل به عضلانی بودن

۲۰۰۰