پرسشنامه ابزار وجود برای جوانان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۳
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۸۵
نویسندگان لی و همکارن
مخفف ASAQ
نام انگلیسی پرسشنامه Adolescence Self-Assertiveness Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه ابراز وجود برای جوانان دارای ٣٣ سوال می باشد که توسط لی، هالبرگ ، سلمون و هاس (١٩٨٥)، ساخته شده است. لی و همکاران (١٩٨٥) اعتبار پرسشنامه، ابزار وجود را در بررسی که انجام داده اند، در حد متوسط اعلام نموده اند اعتبار به دست امده توسط آنها پس از چهار هفته از روش بازآزمون ٠/٨٤ گزارش گردید. رمضانی (١٣٧٧) به منظور سنجش اعتبار ابزار وجود، پرسشنامه مزبور را به طور همزمان با مقیاس اختلالات رفتاری وودورث (Wcos)، به کار برد. به جز حیطه گوشه گیری، سایر حیطه های پرسشنامه با مقیاس ASA در سطح ٠/٥٠ همبستگی معنی داری داشتند. به منظور تعیین اعتبار پرسشنامه ابزار وجودی برای نوجوانان، در این پژوهش از مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت استفاده کردید. ضریب همبستگی بین این پرسشنامه و مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت ٠/١٦=r به دست آمده، که در سطح آلفای ٠/١ معنی دار بود و ضریب اعتبار یا باز آزمایی این پرسشنامه نیز ٠/٧٨ بود. همچنین ضریب آلفای به دست آمده، ٠/٦٣ محاسبه گردید.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری آمادگی برای تغییر

عوامل مؤثر بر مشارکت ورزشی جوانان

پرسشنامه شایستگیهای دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبتهای معنوی

پرسشنامه ابزار وجود برای جوانان

۱۹۸۵

مبانی نظری آمادگی برای تغییر

پروتکل مقیاس ریاضی برای کودکان MASC

پروتکل راهنمای تجدید نظر شده درمان فعال سازی رفتاری فشرده برای افسردگی

پروتکل درمان پذیرش و تعهد برای اضطراب اجتماعی

پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی

پرسشنامه فراشناخت - نسخه نوجوانان

۲۰۰۴