پرسشنامه ابعاد جهت گیری مذهبی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۵
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۸۰
نویسندگان بهرامی احسان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه ابعاد جهت گیری مذهبی توسط بهرامی احسان (١٣٨٠)، تهیه و تنظیم شده است این پرسشنامه دارای ٤٥ سوال می‌باشد . بهرامی احسان (١٣٨٠)، پایایی کل پرسشنامه ابعاد جهت گیری مذهبی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٥ و همچنین پایایی هر یک از مؤلفه ها را بین ٠/٨٥ و ٠/٩١ بدست آورده است .اعداد به دست آمده نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد . همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه فرآیند تصمیم گیری

۱۳۹۰

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دانش‌آموزان

۱۳۹۴

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دبیران ریاضی

۱۳۹۴

راهبرد یادگیری خود تنظیم در دانش آموزان (SRLIS)

۱۹۹۸

پرسشنامه جلوگیری از فرار مالیاتی

سبک تصمیم گیری مشتریان

۱۳۹۳

تصمیم‌گیری به‌ قصد خرید

۱۳۹۲

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ جهت‌گیری اخلاقی در ورزش

پرسشنامه جهت گیری استراتژیک

۱۳۹۲

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی

۱۳۸۶