پرسشنامه ابعاد ساختاری سازمان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۴
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار
نویسندگان رابینز
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه ابعاد ساختاری سازمان توسط استیفن رابینز تهیه و تنظیم شده که توسط دانایی و الوانی (١٣٩٠)، ترجمه شده و دارای ٢٤ گویه می‏باشد. بخشنده، قاسمیان، جوانمرد و رضائی (١٣٩٤)، پایایی پرسشنامه ابعاد ساختاری سازمان را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٦١ به دست آورده اند که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری سازمان یاد گیرنده

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی