پرسشنامه ابعاد سازمان یادگیرنده

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۴
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۹۹۷
نویسندگان
مخفف DLOQ
نام انگلیسی پرسشنامه Dimensions of the Learning Organization Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه یادگیری سازمانی برای اولین بار توسط واتکینز و مارسیک (١٩٩٧) طراحی و به‌کار گرفته شد . در سال ٢٠٠٤ یانگ و همکاران تغییراتی در این پرسش‌نامه ایجاد کردند. این پرسش‌نامه توسط دی‌ژی (٢٠٠٥) نیز در رساله دکترای خود با عنوان بررسی فرهنگ یادگیری سازمانی، رضایت شغلی، انگیزه برای یادگیری، تعهد شغلی و کیفیت خدمات داخلی در یک سازمان ورزشی مورد استفاده قرار گرفته است و دارای ٢٤ سوال می‌باشد . ابراهیمی (١٣٩٤)، پایایی پرسشنامه یادگیری سازمانی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٥٢ به دست آورده است عدد به دست آمده، نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری سازمان یاد گیرنده

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی