پرسشنامه اتیسم بهر

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵۰
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۲۰۰۱
نویسندگان بارون-کوهن و همکارن
مخفف ASQ
نام انگلیسی پرسشنامه Autism -Spectrum Quotient

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه اتیسم بهر نوجوانان و بزرگسال در سال ٢٠٠١ توسط بارون کوهن، ویل رایت، اسکینر، مارتین و کلوبلی در مرکز مطالعات اتیسم در کمبریج ساخته شد (بارون کوهن و همکاران، ٢٠٠١). این مقیاس برای سنجش علایم اختلال اوتیسم در افراد بالای ١٦ سال ساخته شده است. این مقیاس دارای ٥٠ ماده است. روایی و پایایی این مقیاس هم در داخل ایران و هم در خارج از ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش بارون کوهن و همکاران (٢٠٠١) پایایی به روش آزمون باز آزمون برای این ابزار ٠/٧٠ محاسبه شد. همچنین آلفای کرونباخ برای زیرمقیاس مهارت های اجتماعی٠/٧٧، تغییر توجه ٠/٦٧، توجه به جزئیات ٠/٦٣، ارتباطات ٠/٦٥ و تصور ذهنی ٠/٦٥ به دست آمد. روایی پرسشنامه نیز به روش تحلیل عاملی بررسی و ٥ زیرمقیاس ذکر شده برای آن مورد تائید قرار گرفت. در ایران نیز ویژگی های روان‌سنجی این ابزار توسط نجاتی صفا، کاظمی و علاقبندراد (١٣٨٢) مورد بررسی قرار گرفت. در پژوهش آنان پایایی آزمون باز آزمون ٠/٨٢ محاسبه شد. همچنین پایایی به روش برای کل مقیاس ٠/٧٦ محاسبه گردید.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴