پرسشنامه اثربخشی تبلیغات اینترنتی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۱
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۱۳۸۹
نویسندگان محمدیان و همکارن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه اثربخشي تبلیغات اينترنتي توسط محمدیان، پرهیزکار و درگی (١٣٨٩) تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٤١ سوال می‌باشد. بهنامی (١٣٩٤)، پایایی پرسشنامه اثربخشي تبلیغات اينترنتي را از طریق ضریب آلفای کرونباخ٠/٨١ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است. بهنامی ضرایب پایایی هر یک از مؤلفه های این پرسشنامه را از طریق ضریب آلفای به دست آورده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تبلیغات اینترنتی

مبانی نظری تبلیغات شفاهی

مبانی نظری تبلیغات

مبانی نظری تبلیغات موبایلی

پرسشنامه اثر بخشی پیام های کاراکتری (انیمیشن) و شخصیت های واقعی در تبلیغات تلویزیونی

مبانی نظری اعتیاد اینترنتی

پرسشنامه تأثیر تبلیغات بانکداری الکترونیک

۱۳۹۲

پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان

۲۰۱۱

پرسشنامه خرید اینترنتی

۲۰۱۰