پرسشنامه اثربخشی سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۸
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۹۶
نویسندگان پارسونز
مخفف EOQ
نام انگلیسی پرسشنامه Effectiveness Organizational Questionnaire

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ سازمانی توسط پارسونز (١٩٩٦) بر اساس مدل سنجش اثربخشي سيستم اجتماعي پارسونز (به نقل از حسني و سامري، ١٣٨٩) تهیه و تنظیم شده است. احمدی و دوست محمد لو (١٣٨٨) پایایی پرسشنامه را از طريق آلفای کرونباخ ٠/٨٧به دست آوردند که حاکی از پایایی مناسب پرسشنامه است. گوزل زاده (١٣٩٣) در مطالعه ای پایایی دروني این پرسشنامه را از طریق آلفای کرونباخ ٠/٩٦١ بدست آورد که نشان دهنده پایایی مناسب این پرسشنامه است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

۱۳۹۰