پرسشنامه اثربخشی استراتژیهای بازاریابی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۰
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان ثریایی و مهرائی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه اثر بخشی استراتژیهای بازاریابی توسط ثریایی و مهرائی (١٣٩٢) تهیه و تنظیم شده است و دارای ١٠ سوال می‌باشد . کریمی (١٣٩٤)، در مطالعه ای به بررسی ارتباط بین ابعاد تعهد سازمانی مدیران گمرک با اثر بخشی استراتژی های بازاریابی (مطالعه موردی: گمرک شهید رجایی) پرداخته است . وی پایایی پرسشنامه اثر بخشی استراتژیهای بازاریابی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٧٧ گزارش کرده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری بازاریابی درونی

مبانی نظری بازاریابی ارتباطی

مبانی نظری آمیخته بازاریابی بر اساس AIDA

مبانی نظری بازاریابی رابطه ای

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه ارزيابي استراتژی بازاریابی

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (مشتریان)

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (کارکنان)

پرسشنامه بازاریابی رابطه ای