پرسشنامه اثربخشی مدیران مدارس ابتدائی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۹
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۸۳
نویسندگان حسن زاده
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه اثربخشی مدیران مدارس ابتدائی توسط حسن زاده (١٣٨٣) تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٣٩ گویه می‏باشد. حسن زاده (١٣٨٣) پایایی پرسشنامه اثربخشی مدیران مدارس ابتدائی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٩ درصد به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه ارزیابی عوامل استقرار مدارس هوشمند

پرسشنامه مقایسه تطبیقی عملکرد آموزشی و پرورشی مدارس دولتی و غیرانتفاعی

۱۳۹۳

پرسشنامه مقایسه تطبیقی عملکرد آموزشی و پرورشی مدارس دولتی و غیرانتفاعی

۱۳۹۳

پرسشنامه فرهنگ سازمانی مدارس

۱۳۸۸

پرسشنامه نیازسنجی آموزشی مدیران مدارس ابتدایی

۱۳۸۳

پرسشنامه سنجش عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت‌بدنی در مدارس

۱۳۹۳

پرسشنامه سبک مدیریت تعارض مدیر مدارس

۱۹۹۴

پرسشنامه شاداب سازی در مدارس

۱۳۹۳

پرسشنامه کیفیت آموزش در مدارس

۱۳۹۳