پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۷
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۲۰۰۴
نویسندگان بری و همکارن
مخفف SSCS
نام انگلیسی پرسشنامه Students’ Sense of Connectedness With School Questionnaire

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ (اﺣﺴﺎس ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﻪ) ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮي، بتی و وات (٢٠٠٤) ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر در ﺳﺎل ٢٠٠٥ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺘﯽ و ﺑﺮي ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ (بتی و بری ، ٢٠٠٥ ) ﺑﺘﯽ و ﺑﺮي (٢٠٠٥) ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ احساس تعلق به مدرسه را از ﻃﺮﯾﻖ ضریب آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﮐﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ٠/٧٥ و ﺑﺮاي ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﻻن ٠/٧٣، ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻌﻠﻢ ٠/٨٩، اﺣﺴﺎس رﻋﺎﯾﺖ اﺣﺘﺮام و ﻋﺪاﻟﺖ در ﻣﺪرﺳﻪ ٠/٧٥، ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺮدن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ٠/٨٤، ارﺗﺒﺎط ﻓﺮد ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﻪ ٠/٦٩ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻠﻤﯽ ٠/٨٧ ﮔﺰارش کرده اﺳﺖ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ حکیم زاده، نجف آبادی و نجاتی (١٣٩١) رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ از آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و آﻟﻔﺎي ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس ٠/٩٢ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻣﮑﯿﺎن و ﮐﻼﻧﺘﺮ ﮐﻮﺷﻪ (١٣٩٢، ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭼﺮاﻏﯿﺎن، ١٣٩٤) ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ روي ٣٥٠ ﻧﻔﺮ از داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رواﯾﯽ ﺳﺎزه ﻣﻘﯿﺎس اﺣﺴﺎس ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي اﺻﻠﯽ وﺟﻮد ﺷﺶ ﻋﺎﻣﻞ ١- ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻌﻠﻢ ٢- ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﺟﺘﻤﺎع ٣- اﺣﺴﺎس رﻋﺎﯾﺖ ﻋﺪاﻟﺖ اﺣﺘﺮام در ﻣﺪرﺳﻪ ٤- اﺣﺴﺎس ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ٥- ارﺗﺒﺎط ﻓﺮد ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﻪ ٦-ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻠﻤﯽ را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮد. اﯾﻦ ﺷﺶ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ٥٢ درﺻﺪ وارﯾﺎﻧﺲ ﮐﻞ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ (ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺆاﻻت داراي ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎﻻي ٤٠/٠ ﺑﻮدﻧﺪ) و ﻋﺎﻣﻞ اول ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ١٢/٢١٧ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻘﯿﺎس اﺣﺴﺎس ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﻪ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻘﯿﺎس اﺣﺴﺎس ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺎﻣﻞ ٢٧ ﺳﺆال و ٦ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس اﺳﺖ رواﯾﯽ ﻫﻤﮕﺮا و واﮔﺮاي ﻣﻘﯿﺎس اﺣﺴﺎس ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﺟﺮاي ﻫﻢزﻣﺎن ﻣﻘﯿﺎس ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و اﻧﮕﯿﺰش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺮﻣﻨﺲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻘﯿﺎس اﺣﺴﺎس ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﻪ و ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ٠/٥٦٧- اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻣﻘﯿﺎس وﺟﻮد دارد و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ رواﯾﯽ واﮔﺮاي ﻣﻘﯿﺎس اﺣﺴﺎس ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﻪ را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ رواﯾﯽ ﻫﻤﮕﺮاي ﻣﻘﯿﺎس اﺣﺴﺎس ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﺟﺮاي ﻫﻢزﻣﺎن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻧﮕﯿﺰش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺮﻣﻨﺲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﮐﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺣﺴﺎس ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﻘﯿﺎس اﻧﮕﯿﺰش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ٠/٤٤١ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﯿﻦ دو ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺬﮐﻮر وﺟﻮد دارد و اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رواﯾﯽ ﻫﻤﮕﺮاي ﻣﻘﯿﺎس اﺣﺴﺎس ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﻪ را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺣﺴﺎس ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﻪ از ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﮐﻪ در ﺑﺮآورد ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﮐﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ٠/٨٨ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مدرسه هوشمند

پرسشنامه تعلق خاطر کاری

۲۰۰۲

پرسشنامه اضطراب مدرسه - گزارش معلم

۲۰۰۸

پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه

۱۹۹۲

مبانی نظری تعلق سازمانی

پرسشنامه انتظارات والدین از مدرسه

۱۳۸۱

پرسشنامه ارتباط با مدرسه

۱۳۸۹

پرسشنامه سازگاری دانش آموزان مدرسه

۱۹۹۳

پرسشنامه اشتیاق (تعلق خاطر) شغلی – ۹ سؤالی

۲۰۰۲

پرسشنامه خودپنداره از مدرسه

۲۰۰۴