پرسشنامه احساس شکست

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۶
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۹۸
نویسندگان گیلبرت و آلن
مخفف SDQ
نام انگلیسی پرسشنامه Sense of Defeat Questionnaire

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺣﺴﺎس ﺷﮑﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﯿﻠﺒﺮت و آﻟﻦ (١٩٩٨) و ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده اي ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از آن ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﯽ، ﺧﻮدﮐﺸﯽ، اﺧﺘﻼل اﺳﺘﺮس ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺤﻪ و ... ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮔﺮدﯾﺪه و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻪ زﺑﺎن اﺻﻠﯽ آن ﯾﻌﻨﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪ . ﺳﭙﺲ ﻧﺴﺨﻪ دوم ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ اول ﺗﻄﺒﯿﻖ داده ﺷﺪ و ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮑﺪه رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ اﺻﻼح ﮔﺮدﯾﺪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﺎوي ١٦ ﺳﺆال می باشد ﮔﯿﻠﺒﺮت و آﻟﻦ (١٩٩٨) ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ را برای این پرسشنامه گزارش کرده اند ضریب آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاي زﻧﺎن ٠/٩٤ و ﺑﺮاي ﻣﺮدان ٠/٩٣ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ در داﻧﺶ آﻣﻮزان ٠/٩٤و در اﻓﺮاد اﻓﺴﺮده ٠/٩٣ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ در ﻧﺴﺨﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ توسط ﺗﺮﺻﻔﯽ، ﮐﻼﻧﺘﺮ ﮐﻮﺷﻪ و ﻟﺴﺘﺮ (١٣٩٤) ﺑﺮاي ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس ٠/٩١ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. ضریب آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎسﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﺟﺪول زﯾﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ ﻧﯿﺰ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﻫﺮ ﺳﻪ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﺗأﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری احساس تنهایی

پرسشنامه احساس تنهایی

پرسشنامه ارزیابی شکست در عملکرد

۲۰۰۲

پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه

۲۰۰۴

مبانی نظری احساس تنهایی

پرسشنامه احساس غربت

۱۹۹۸

پرسشنامه احساس مثبت به همسر

۱۹۷۵

پرسشنامه احساس عدالت اجتماعی

۱۳۹۰

پرسشنامه احساسات (لذت مصرف کننده)

۱۹۷۴

پرسشنامه اندازه گیری احساس تنهایی افتراقی

۱۹۸۳