پرسشنامه احساس عدالت اجتماعی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۶
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۱۳۹۰
نویسندگان شیردلسراسیابی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه احساس عدالتاجتماعیدر سال ١٣٩٠ توسط شیردل سراسیابی به منظور سنجش احساس عدالتاجتماعی نوجوانان ساخته شده است و شامل ٦ گویه می¬باشد. شیردل سراسیابی (١٣٩٠) پایایی این پرسشنامه را به روش الفای کرونباخ ٠/٧٣ و روایی ان را ٠/٨٢ ذکر کرده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وضعیت اجتماعی - اقتصادی

مبانی نظری سرمایه اجتماعی

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

آزمون مهارت اجتماعی

۱۳۸۳

پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعی

۱۳۸۸

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی - فرم معلم

۱۹۸۹

پرسشنامه رشد اجتماعی

۱۹۹۰