پرسشنامه احساس عدالت اجتماعی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۶
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۱۳۹۰
نویسندگان شیردلسراسیابی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه احساس عدالتاجتماعیدر سال ١٣٩٠ توسط شیردل سراسیابی به منظور سنجش احساس عدالتاجتماعی نوجوانان ساخته شده است و شامل ٦ گویه می¬باشد. شیردل سراسیابی (١٣٩٠) پایایی این پرسشنامه را به روش الفای کرونباخ ٠/٧٣ و روایی ان را ٠/٨٢ ذکر کرده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

آزمون مهارت اجتماعی

۱۳۸۳

پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعی

۱۳۸۸

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی - فرم معلم

۱۹۸۹

پرسشنامه رشد اجتماعی

۱۹۹۰

پرسشنامه سنجش میزان هویت اجتماعی برند

پرسشنامه چند بعدی حمایت اجتماعی ادراک شده (MSPSS)