پرسشنامه احساس مثبت به همسر

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۷
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۹۷۵
نویسندگان کلینیک زوج درمانی دانشگاه ایالتی نیویورک
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه Positive Feelings Questionnaire

توضیحات تکمیلی

این پرسشنامه دارای ١٧ سوال برای اندازه گیری احساس های مثبت فرد نسبت به همسر خود است که در سال ١٩٧٥ در کلینیک زوج درمانی دانشگاه ایالتی نیویورک ساخته شد. این پرسشنامه توسط مظاهری و پوراعتماد (١٣٨٠) با روش ترجمه و ترجمه مجدد به فارسی برگردانده شده است (حیدری، مظاهری و پوراعتماد، ١٣٨٤). توکونیز والیری (١٩٨١)، پایایی آن را از طریق آزمون مجدد با فاصله ١ تا ٣ هفته ٠/٩٣ به دست آوردند و ضریب همبستگی این پرسشنامه با سازگاری زناشویی٠/٧ گزارش شد. حیدری و همکاران (١٣٨٤) همسانی درونی پرسشنامه را٠/٨٩ محاسبه کرده است و همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه را ٠/٩٤ گزارش کرده اند.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پروتکل آموزش مثبت نگری

پروتکل آموزش خوش بینی و مثبت اندیشی

پروتکل آموزش فرزند پروری مثبت به والدین

مبانی نظری نگرش‌های مثبت کاری

مبانی نظری مثبت اندیشی

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ رفتار سازمانی مثبت گرا

۲۰۰۷

پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت

۲۰۱۰

پرسشنامه مثبت اندیشی

۱۹۸۸

پرسشنامه حالت های روانشناختی مثبت

۱۳۹۱

پرسشنامه رفتار سازمانی مثبت‌گرا

۲۰۰۷