پرسشنامه ادراک ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۲
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۹۸
نویسندگان راﺑﺮﺗﺰ و همکاران
مخفف PSQ
نام انگلیسی پرسشنامه Perceived Success Questionnaire

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ادراك از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ راﺑﺮﺗﺰ، ﺗﺮﺷﺮ و بالگو در ﺳﺎل ١٩٩٨ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ٤٨ ﺳﻮال داﺷﺖ ﮐﻪ ادراك از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﻧﻤﻮد. ﻣﺒﻨﺎي ﺳﻮاﻻت اﺣﺴﺎس ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ورزش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻧﮕﯿﺰه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ورزش ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺳﻮاﻻت ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎري ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ورزﺷﮑﺎر ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ادراك از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ١٢ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .راﺑﺮﺗﺰ و همکاران (١٩٩٨) ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ٠/٨٢ را ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس اراﺋﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ روش آزﻣﻮن ﺑﺎز آزﻣﻮن ٠/٨٠ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎ روش اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻣﻼﮐﯽ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ دودا و ﻧﯿﮑﻮﻟﺰ (١٩٩٢) ﻣﻄﻠﻮب ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﺠﺒﺎف و ﻫﻤﮑﺎران (١٣٨٩) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻣﻼﮐﯽ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮔﯿﻞ ودﯾﺮﺗﺮ (١٩٩٨) ﺑﻪ روي ٦٠ ﻧﻔﺮ از ورزﺷﮑﺎران ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ، اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ٠/٤٠ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ادراك از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ورزﺷﯽ از دو روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ و روش ﮔﺎﺗﻤﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ٠/٧٩و ﺑﻪ روش ﮔﺎﺗﻤﻦ ٠/٨١ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

پرسشنامه چند بعدی حمایت اجتماعی ادراک شده (MSPSS)

پرسشنامه آمادگی بدنی ادراک شده

۱۹۸۸

نظرسنجی خودادراکی پی ریت و منداگلیو

۱۹۹۵

پرسشنامه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ورزﺷﯽ

۱۳۹۴

پرسشنامه جو انگیزشی ادراک شده در ورزش

۱۹۹۲

پرسشنامه ادراک استرس - ۱۴ سؤالی

۱۹۸۳

مبانی نظری حمایت سازمانی ادراک شده

مبانی نظری حمایت سازمانی ادراک شده

پرسشنامه ادراک عدالت از نظام ارزیابی عملکرد

۲۰۰۱