پرسشنامه ادراک تعامل اجتماعی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۰
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۹۹۴
نویسندگان گلاس
مخفف PSIQ
نام انگلیسی پرسشنامه Perception of Social Interaction Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه ادراک تعامل اجتماعی توسط کارول گلاس (١٩٩٤)، تهیه و تنظیم شده است . این پرسشنامه دارای ٣٠ گویه می‏باشد . گنجی (١٣٨٠)، پایایی پرسشنامه ادراک تعامل اجتماعی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ٠/٨٥ و يزدخواستي (١٣٨٩)، پایایی این پرسشنامه را ٠/٧٣ به دست آورده اند. اعداد گزارش شده نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وضعیت اجتماعی - اقتصادی

مبانی نظری سرمایه اجتماعی

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

آزمون مهارت اجتماعی

۱۳۸۳

پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعی

۱۳۸۸

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی - فرم معلم

۱۹۸۹

پرسشنامه رشد اجتماعی

۱۹۹۰

پرسشنامه سنجش میزان هویت اجتماعی برند