پرسشنامه ادراک عدالت از نظام ارزیابی عملکرد

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۶
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۲۰۰۱
نویسندگان ترستون
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه ادراک عدالت از نظام ارزیابی عملکرد توسط ترستون (٢٠٠١)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٣٦ گویه می‏باشد. تورستون (٢٠٠١)، پایایی پرسشنامه ادراک عدالت از نظام ارزیابی عملکرد را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٥ درصد به دست آورده اند که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است. آنها ضرایب پایایی هر یک از مؤلفه های پرسشنامه استاندارد ادراک عدالت از نظام ارزیابی عملکرد را از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آورده اند.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری عملکرد خدمات مشتری

مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه عملکرد شغلی

۱۹۸۱

پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات باشگاه

پرسشنامه عملکرد مالی

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (مشتریان)

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (کارکنان)

پرسشنامه سنجش میزان عملکرد برند