پرسشنامه ارائه خدمات الکترونیکی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار
نویسندگان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد خدمات مشتری

مبانی نظری وفاداری الکترونیکی مشتری

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات باشگاه

پرسشنامه رضایتمندی مشتریان بانک و ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک

پرسشنامه بررسی روابط بین عوامل مدل کیفیت ارتباط خریدار و فروشنده در خدمات بیمه ای

سنجش کیفیت خدمات باشگاه ورزشی

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی

۱۳۸۶

مبانی نظری دریافت خدمات پس از ترخیص

مبانی نظری کیفیت خدمات