پرسشنامه ارتباط با مدرسه

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۱
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۸۹
نویسندگان پناغی و همکاران
مخفف SCQ
نام انگلیسی پرسشنامه School Connection Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه ارتباط با مدرسه توسط پناغی و همکاران (١٣٨٩) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٢١ سؤال می باشد.در پژوهش پناغی و همکاران (١٣٨٩) برای محاسبه اعتبار پرسشنامه ارتباط با مدرسه (SQC)، از سه روش اعتبار محتوایی، صوری و سازه بهره گرفته شد. برای بهبود اعتبار صوری، سه نفر از روانشناسان و متخصصان مسایل آموزش و پرورش این پرسشنامه را بررسی کردند و اصلاحات پیشنهادی آنها در پرسشنامه ارتباط با مدرسه اعمال گردید. همچنین آنان از لحاظ صوری و محتوایی، توان SQC را برای ارتباط با مدرسه مناسب ارزیابی کردند. برای محاسبه پایایی SQC از روش همسانی درونی و از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شد که این میزان برای کل پرسشنامه ٠/٨٤، عامل تعلق به مدرسه ٠/٨١، عامل التزام به مدرسه ٠/٨١، عامل تعهد ٠/٨٥ و عامل ارتباط با همسالان در مدرسه ٠/٥٠ به دست آمد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

مبانی نظری مدرسه هوشمند

پرسشنامه ارتباطات اثر بخش

۱۳۸۷

پرسشنامه رضایتمندی مشتریان بانک و ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک

پرسشنامه بررسی روابط بین عوامل مدل کیفیت ارتباط خریدار و فروشنده در خدمات بیمه ای

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری

پرسشنامه موانع برقراری ارتباط مؤثر پرستار- بیمار

۱۳۸۹

پرسشنامه اضطراب مدرسه - گزارش معلم

۲۰۰۸

پروتکل آموزش مهارت های ارتباط موثر مینه سوتا