پرسشنامه ارتباط با مدرسه

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۱
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۸۹
نویسندگان پناغی و همکاران
مخفف SCQ
نام انگلیسی پرسشنامه School Connection Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه ارتباط با مدرسه توسط پناغی و همکاران (١٣٨٩) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٢١ سؤال می باشد.در پژوهش پناغی و همکاران (١٣٨٩) برای محاسبه اعتبار پرسشنامه ارتباط با مدرسه (SQC)، از سه روش اعتبار محتوایی، صوری و سازه بهره گرفته شد. برای بهبود اعتبار صوری، سه نفر از روانشناسان و متخصصان مسایل آموزش و پرورش این پرسشنامه را بررسی کردند و اصلاحات پیشنهادی آنها در پرسشنامه ارتباط با مدرسه اعمال گردید. همچنین آنان از لحاظ صوری و محتوایی، توان SQC را برای ارتباط با مدرسه مناسب ارزیابی کردند. برای محاسبه پایایی SQC از روش همسانی درونی و از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شد که این میزان برای کل پرسشنامه ٠/٨٤، عامل تعلق به مدرسه ٠/٨١، عامل التزام به مدرسه ٠/٨١، عامل تعهد ٠/٨٥ و عامل ارتباط با همسالان در مدرسه ٠/٥٠ به دست آمد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری بازاریابی ارتباطی

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

مبانی نظری مدرسه هوشمند

پرسشنامه ارتباطات اثر بخش

۱۳۸۷

پرسشنامه رضایتمندی مشتریان بانک و ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک

پرسشنامه بررسی روابط بین عوامل مدل کیفیت ارتباط خریدار و فروشنده در خدمات بیمه ای

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری

پرسشنامه موانع برقراری ارتباط مؤثر پرستار- بیمار

۱۳۸۹

پرسشنامه اضطراب مدرسه - گزارش معلم

۲۰۰۸