پرسشنامه ارتباط بین رهبری فرآیند توزیع، با رهبری خرده فروشی، قیمت گذاری، تلاش های بازاریابی و عملکرد کانال های توزیع

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۸
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان مرادی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه ارتباط بين رهبري فرآيند توزيع، با رهبري خرده فروشي، قيمت گذاري، تلاش هاي بازاريابي و عملكرد كانال هاي توزيع توسط مرادی (١٣٩٢) تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ١٨ گویه می‏باشد . مرادی (١٣٩٢) پایایی پرسشنامه ارتباط بين رهبري فرآيند توزيع، با رهبري خرده فروشي، قيمت گذاري، تلاش هاي بازاريابي و عملكرد كانال هاي توزيع را از طریق ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از ٠/٧٠ به دست آورده است. همچنین روایی این پرسشنامه نیز، توسط وی تأیید شده است.