پرسشنامه ارتقای سطح زندگی پیاده شهری و تعاملات اجتماعی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵۶
ابعاد پرسشنامه ۱۲
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان فخرسیف اللهی و همکارن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه ارتقای سطح زندگی پیاده شهری و تعاملات اجتماعی توسط فخر سیف الهی و همکاران (١٣٩٢)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٥٦ گویه می‏باشد . فخر سیف الهی و همکاران (١٣٩٢)، پایایی پرسشنامه ارتقای سطح زندگی پیاده شهری و تعاملات اجتماعی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٢ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد . همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وضعیت اجتماعی - اقتصادی

مبانی نظری سرمایه اجتماعی

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

آزمون مهارت اجتماعی

۱۳۸۳

پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعی

۱۳۸۸

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی - فرم معلم

۱۹۸۹

پرسشنامه رشد اجتماعی

۱۹۹۰

پرسشنامه سنجش میزان هویت اجتماعی برند