پرسشنامه ارزشیابی تدریس توسط دانشجویان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۱
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۱۳۹۱
نویسندگان قاضی طباطبایی و یوسفی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه ارزشیابی تدریس توسط دانشجویان توسط قاضی طباطبایی و یوسفی (٢٠١٢)، با الهام از مارکز (٢٠٠٠) و پاسوان و یانگ (٢٠٠٢)، تهیه و تنظیم شده است كه این پرسشنامه دارای ٣١ گویه می‏باشد. قاضی طباطبایی و یوسفی (١٣٩١)، پایایی پرسشنامه ارزشیابی تدریس توسط دانشجویان را از طریق ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از ٠/٧٠ درصد به دست آورده ند که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

ﺳﻨﺠﺶ فرسودگی تحصیلی مسلش - نسخه دانشجویان

پرسشنامه شایستگیهای دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبتهای معنوی

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی

۱۳۸۶

پرسشنامه افسردگی دانشجویان دانشگاه (USDI)

پرسشنامه انسجام اجتماعی و تحصیلی دانشجویان

۱۹۸۰

پرسشنامه سنجش قابلیت کارآفرینی دانشجویان

۱۳۹۴

پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارائه مراقبت های معنوی

۲۰۰۹

پرسشنامه نیازهای راهنمایی و مشاوره دانشجویان

۱۳۸۶

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ عوامل رفتاری مؤثر در ارتقاء کارآفرینی دانشجویان مدیریت ورزشی

۱۳۹۵