پرسشنامه ارزشیابی کلاسی ادراک شده

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۸
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۲۰۰۹
نویسندگان الخروصی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه ارزشیابی کلاسی ادراک شده توسط الخروصی (٢٠٠٩)، تهیه و تنظیم شده است . این پرسشنامه دارای ١٨ گویه می‏باشد . جعفری ثانی و همکاران (١٣٩١)، پایایی پرسشنامه استاندارد ارزشیابی کلاسی ادراک شده را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٧٠ به دست آورده اند . اعداد گزارش شده نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد . همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است آنها ضرایب پایایی هر یک از مؤلفه های این پرسشنامه را از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آورده اند .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

پرسشنامه چند بعدی حمایت اجتماعی ادراک شده (MSPSS)

پرسشنامه آمادگی بدنی ادراک شده

۱۹۸۸

پرسشنامه ادراک ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ

۱۹۹۸

نظرسنجی خودادراکی پی ریت و منداگلیو

۱۹۹۵

پرسشنامه جو انگیزشی ادراک شده در ورزش

۱۹۹۲

پرسشنامه ادراک استرس - ۱۴ سؤالی

۱۹۸۳

مبانی نظری حمایت سازمانی ادراک شده

مبانی نظری حمایت سازمانی ادراک شده

پرسشنامه ادراک عدالت از نظام ارزیابی عملکرد

۲۰۰۱