پرسشنامه ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۱
ابعاد پرسشنامه ۹
سال انتشار ۱۹۹۷
نویسندگان ویلسون
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی توسط ویلسون (١٩٩٧)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٤١ گویه می‏باشد. محمدی و قطرئی (۱۳۹۴)، پایایی پرسشنامه استاندارد ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨١ درصد به دست آورده اند که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است. آنها ضرایب پایایی هر یک از مؤلفه های پرسشنامه استاندارد را از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آورده اند (زارع و ساریخانی، ۱۳۹۴).

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری اخلاق حرفه ای اعضای هیأت علمی