پرسشنامه ارزشﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۶
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۹۸۰
نویسندگان ﻫﺎﻓﺴﺘﺪ
مخفف CVOQ
نام انگلیسی پرسشنامه Culture Values in Organization Questionnaire

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ارزشﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در اﺻﻞ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﯿﺎس ٢٣ ﺳﻮاﻟﯽ ﻫﺎﻓﺴﺘﺪ (١٩٨٠) ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺼﻮري و ﻫﻤﮑﺎران (١٣٩٢) ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﺼﻮري و ﻫﻤﮑﺎران (١٣٩٢) در ﻧﻬﺎﯾﺖ ١٦ ﺳﻮال ﺑﺎرﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻌﻨﺎداري در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺧﺬ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ١٦ ﺳﻮاﻟﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ. ﻣﻨﺼﻮري ﺳﭙﻬﺮ، ﻣﻄﯿﻌﯽ، ﺷﮑﺮرﯾﺰ و ﻧﺠﺎﺗﯽ (١٣٩٢) در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت رواﻧﺴﻨﺠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. در ﮔﺎم اول آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﻓﺴﺘﺪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ آن را٠/٦٦ ﺑﺮآورد ﻧﻤﻮدﻧﺪ. اﻣﺎ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ، ٦ ﺳﻮال از اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻻزم را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ١٦ﺳﻮاﻟﯽ را٠/٧٠ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه ارزشﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن

۱۹۸۰

پرسشنامه ﻫﻮش ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

۲۰۰۶