پرسشنامه ارزیابی اعتماد سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۱
ابعاد پرسشنامه ۷
سال انتشار ۱۳۸۸
نویسندگان دانایی فرد و همکارن
مخفف OTAQ
نام انگلیسی پرسشنامه Organizational Trust Assessment Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه ارزیابی اعتماد سازمانی شامل ١١ گویه‌ است که توسط دانایی‌فرد، رجب زاده و حصیری (١٣٨٨) تهیه شده است. دهقان‌دیزجی (١٣٩٣) در مطالعه ای ضریب آزمون- باز آزمون برای پرسشنامه اعتماد سازمانی، ٠/٩٠ بدست آورده است که نشان از پایایی بالای آزمون است. همچنین ضريب آلفاکرونباخ را برای این پرسشنامه، ٠/٨٥ گزارش کرده است. بنابراین این پرسشنامه‌ از پایایی مطلوبی برخوردار است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری اعتماد عمومی

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰