پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۰
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۸۵
نویسندگان اولسون و همکاران
مخفف FACES -III
نام انگلیسی پرسشنامه Family Adabtability and Cohesion Evaluation Scale

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده توسط اولسون، پورتنر و لوی (١٩٨٥) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٤٠ گویه می باشد. این پرسشنامه با آلفای٠/٦٨ برای کل ابزار، آلفای ٠/٧٧ برای همبستگی خانواده و آلفای ٠/٦٢ برای انطباق پذیری خانواده، از یک همسانی درونی نسبتا خوب برخوردار است. اطلاعات بازآزمایی در اختیار نیست، اما ضرایب همبستگی در بازآزمایی برای همبستگی خانواده ٠/٨٣ و برای انطباق پذیری خانواده ٠/٨٠ بود که نشان دهنده ثبات بسیار خوبی است. این پرسشنامه از روایی صوری خوبی برخوردار است، اما اطلاعاتی در مورد سایر انواع روایی آن در اختیار نیست. از سوی دیگر چندین تحقیق نشان داده اند که این پرسشنامه برای گروه های شناخته شده از روایی خوبی برای متمایز کرده خانواده ها در چند مقوله از مشکلات برخوردار است (به نقل از ثنایی، ١٣٨٧).

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید
پرسشنامه تعارض کار و خانواده
پرسشنامه تجدیدنظر شده ی الگو های ارتباطی خانواده ۱۹۹۴
مبانی نظری تعارض کار خانواده
پرسشنامه ابزار سنجش خانواده ۱۹۸۳
پرسشنامه توانمندسازی خانواده ۱۹۹۲
پرسشنامه سنجش ساخت خانواده (بالنده و آشفته) ۱۳۸۷
پرسشنامه انعطاف پذیری خانواده - فرم کوتاه ۱۳۸۲
پرسشنامه حساسیت خانواده به فرزند
پرسشنامه ساختار قدرت در خانواده ۱۳۸۲