پرسشنامه ارزیابی حمایت اجتماعی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۳
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۸۶
نویسندگان واکس و همکارن
مخفف SSA
نام انگلیسی پرسشنامه Social Support Appraisals

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه حمایت اجتماعی توسط واکس، فیلیپس، هالی، تامپسون، ویلیامز و استوارت (١٩٨٦) تدوین شده است. این پرسشنامه بر پایه نظریه کوب درباره حمایت اجتماعی قرار دارد. این پرسشنامه برای اولین بار در ایران توسط ابراهيمي قوام (۱۳۷٠) مورد استفاده قرار گرفت. وی پژوهشی را بر روي ۱۰۰ دانشجو و ۲۰۰ دانش آموز ايراني اجرا کرد و پايايي و روايي این ابزار را محاسبه کرد. ضريب پايايي در نمونه دانشجويي در كل مقياس٠/٩٠ و در نمونه دانش آموزی ٠/٧٠ به دست آورد. همچنین پایایی آزمون بازآزمون این پرسشنامه در دانش اموزان پس از شش هفته ٠/٨١ بود. در یک مطالعه دیگر نیز آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه ٠/٨١ به دست آمد (خوش کنش و همکاران، ١٣٨٩).

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وضعیت اجتماعی - اقتصادی

مبانی نظری سرمایه اجتماعی

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

آزمون مهارت اجتماعی

۱۳۸۳

پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعی

۱۳۸۸

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی - فرم معلم

۱۹۸۹

پرسشنامه رشد اجتماعی

۱۹۹۰

پرسشنامه سنجش میزان هویت اجتماعی برند