پرسشنامه ارزیابی عملکرد براساس ماندگاری مشتری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۱
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۹۴
نویسندگان شاه‌حسینی بیده
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه ارزیابی عملکرد براساس ماندگاری مشتری، پرسشنامه‌ای محقق ساخته (شاه‌حسینی بیده، ١٣٩٤) می‌باشد. این مقیاس دارای ٢١ گویه و ٤ مؤلفه می‌باشد. در پژوهش (شاه‌حسینی بیده، ١٣٩٤) روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأییدشده است. قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه‌گیری هر آنچه اندازه می‌گیرد یعنیاینکه ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد (سرمد و همکاران،١٣٩٠).در پژوهش (شاه‌حسینی بیده، ١٣٩٤)پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ ٨٨/ ٠ به‌دست‌آمده است

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

مبانی نظری عملکرد خدمات مشتری

مبانی نظری وفاداری الکترونیکی مشتری

مبانی نظری وفاداری مشتری

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

پرسشنامه بررسی رابطه شخصیت خرده فروشی، کیفیت درک شده و قصد خرید بر وفاداری مشتریان

۱۳۹۴

پرسشنامه رضایتمندی مشتریان بانک و ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (مشتریان)

پرسشنامه وفاداری مشتریان

پرسشنامه وفاداری مشتری