پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۴
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۹۱
نویسندگان حسین زاده
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان توسط حسین زاده (١٣٩١) تهیه و تنظیم شده است و شامل ١٤ سؤال می باشد. در مطالعه حسین زاده (١٣٩١) جهت روایی صوري پرسشنامه و صحت و سقم سئوالات، پرسشنامه در بین تعدادي از مدیران و کارشناسان (لیسانس و فوق لیسانس به بالا) توزیع شد و پس از اطمینان از نتایج بدست آمده، پرسشنامه در نمونه آماري پژوهش (سازمان ها و شرکت های دولتی) توزیع شد. همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه گیري آلفاي کرونباخ محاسبه شد. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان برابر با٠/٨٤ به دست آمد که نشان از قابلیت اعتماد این پرسشنامه دارد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری سازمان یاد گیرنده

مبانی نظری فلسفه اخلاقی کارکنان

مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان