پرسشنامه ارزیابی متدولوژی های مهندسی مجدد فرآیندهای سازمان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۶
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان سجادی دوست
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه ارزیابی متدولوژی های مهندسی مجدد فرآیندهای سازمان ١٦ سوالی توسط سجادی دوست (١٣٩٣) تهیه و تنظیم شده است. منظور از ارزیابی متدولوژی های مهندسی مجدد فرآیندهای سازمان است كه پاسخ دهنده گان به سوالات ١٦ گویه ای پرسشنامة ارزیابی متدولوژی های مهندسی مجدد فرآیندهای سازمان می دهند. در پژوهش سجادی دوست (١٣٩٣) روایی محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ ٠/٧٥ به دست آمده است. عدد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری سازمان یاد گیرنده

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی