پرسشنامه ارزیابی مهارت های روانی اوتاوا

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۸
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۲۰۰۱
نویسندگان دورند بوش و همکاران
مخفف OMSAT -۳
نام انگلیسی پرسشنامه Ottawa Mental Skills Assessment Tools

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه ارزیابی مهارت های روانی اوتاوا توسط دورند بوش، ﺳﺎﻟﻤﻼ و گرین دمرز (٢٠٠١) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٤٨ سؤال می باشد. دوراﻧﺪ ـ ﺑﻮش و همکاران (٢٠٠١) وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدن ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎ ﺑﯿﻦ ٠/٦٨ ﺗﺎ ٠/٨٨ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﮋوﻫﺶ اوﻓﻨﮕﺮ (٢٠٠٥) ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﺑﻌﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ٠/٨١، ﺑﺮاي ﺑﻌﺪ روانﺗﻨﯽ ٠/٧٤ و ﺑﺮاي ﺑﻌﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ، ٠/٨٨ ﮔﺰارش ﺷﺪ. در اﯾﺮان اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ زﯾﺪآﺑﺎدي، رﺿﺎﯾﯽ، و ﻣﺘﺸﺮﻋﯽ (١٣٩١) ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﮐﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ٠/٩١ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. و ﺑﺮاي ﺧﺮدهﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ ﺑﯿﻦ ٠/٦٥ ﺗﺎ ٠/٧٠ ﮔﺰارش ﺷﺪ. آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ رواﯾﯽ ﺳﺎزه، وﺟﻮد ﺳﻪ ﺑﻌﺪ در اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری فشار روانی شغلی

پرسشنامه اختلالات روانی (SCL-۹۰)

پرسشنامه ارضاء نیازهای روانی

۲۰۰۰

پرسشنامه خودسنجی روانی انستیتوی ورزش استرالیای جنوبی

۱۹۹۳

مبانی نظری مهارت های روانی

پرسشنامه بررسی دیدگاه مردم درباره بیماران روانی

۱۳۸۶

پرسشنامه اندازه گیری بهداشت روانی

۱۳۸۷

پرسشنامه نگرش بهداشت روانی اجتماع

۱۳۷۲

پرسشنامه سلامت روانی گلدبرگ

۱۹۷۲

پرسشنامه مهارت های روانی

۱۹۹۲