پرسشنامه ارزیابی وضعیت هوشمندی رقابتی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۸۴
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان فروغی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

این پرسشنامه شامل ٨٤ گویه می باشد که توسط فروغی (١٣٩٣) تهیه و تنظیم شده است. فروغی (١٣٩٣) در مطالعه ای ضریب آلفای کرونباخ را برای این پرسشنامه ٠/٩٥ به دست آورد که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه را نیز تأیید کرده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه بررسی گرایش بانک ها به محیط رقابتی و رتبه بندی آن ها از نظر مزیت رقابتی

مبانی نظری هوش رقابتی

مبانی نظری موقعیت رقابتی

مبانی نظری موقعیت رقابتی

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای در ورزش رقابتی

۲۰۰۲

پرسشنامه موقعیت رقابتی

۱۳۹۳

پرسشنامه هوش رقابتی

۲۰۰۱

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ مزیت رقابتی

۱۳۹۰

پرسشنامه ارزیابی وضعیت هوشمندی رقابتی

۱۳۹۳

پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی

۱۳۹۵