پرسشنامه ارزیابی ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۳
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۲۰۰۳
نویسندگان رﯾﮑﺘﺲ
مخفف CTDA
نام انگلیسی پرسشنامه Critical Thinking Disposition Assessment

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﺗﻮﺳﻂ رﯾﮑﺘﺲ (٢٠٠٣) ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ. ﻓﺮم اﺻﻠﯽ اﯾﻦ آزﻣﻮن داراي ٣٣ ﺳﻮال اﺳﺖ. رﯾﮑﺘﺲ (٢٠٠٣) در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم داد رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس را ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار داد. وي رواﯾﯽ ﺳﺎزهاي اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس را ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺳﻪ ﻣﻘﯿﺎس را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮔﺰارش داد: زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس ﺧﻼﻗﯿﺖ ٠/٧٥، ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ٠/٥٧، و ﺗﻌﻬﺪ٠/٨٦. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وي اﻋﺘﺒﺎر ﮐﻠﯽ اﯾﻦ آزﻣﻮن را ٠/٨٣ ﺑﺮآورد ﻧﻤﻮد. در اﯾﺮان پاك مهر، میردورفی، غنایی چمن آباد وکرمی (١٣٩٢) ﺑﺎ روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس را در ﺣﺪود ٠/٧٦ ﮔﺰارش ﮐﺮده اﻧﺪ. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي زﯾﺮ ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ از: ﺧﻼﻗﯿﺖ، ٠/٧١، ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ، ٠/٨٠، و ﺗﻌﻬﺪ،٠/٥٧