پرسشنامه اروپایی رفتار خودمراقبتی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۲
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۲۰۰۰
نویسندگان جاراسما و همکارن
مخفف EHFSCBQ
نام انگلیسی پرسشنامه European Heart Failure Self Care Behavior Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه اروپایی رفتار خودمراقبتی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی توسط جاراسما، هالفن، ابوسعد، دراکاپ و دیدریکز (٢٠٠٠) ساخته شده است . این پرسشنامه دارای ١٢ گویه است . در مطالعه شجاعی، عاصمی، نجف یارندی و حسینی (١٣٨٨) روایی محتوایی و صوری این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ ٠/٦٨ به دست آمده است که عدد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد . قابل ذکر است که در تحقیقات دیگر سوالات شماره ٢ و ٧ و ١١ در اعتباریابی بومی حذف شده اند و نسخه ٩ سوالی در زبان فارسی به کار می رود .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پروتکل آموزش مادران کودکان دارای اختلال نارسایی توجه بیش فعالی

پرسشنامه زندگی بیماران نارسایی قلبی مینه سوتا

۱۹۸۷