پرسشنامه استاندارد ارتباط بین مدیریت زنجیره تأمین و عملکرد مالی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۹
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۲۰۱۲
نویسندگان واگنر و همکارن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه استاندارد ارتباط بین مدیریت زنجیره تأمین و عملکرد مالی توسط واگنر، گروس رویکن و ارهان (٢٠١٢)، تهیه و تنظیم شده است و دارای ٤٩ گویه می‏باشد. سلامت (١٣٩٥)، در مطالعه ی به بررسی رابطه بین تناسب زنجیره تأمین و عملکرد مالی شرکتهای صنعتی پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران (TSE) پرداخته است . پایایی پرسشنامه استاندارد ارتباط بین مدیریت زنجیره تأمین و عملکرد مالی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ٠/٧٢ گزارش کرده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری عملکرد خدمات مشتری

مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان

مبانی نظری مالیات بر ارزش افزوده

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه عملکرد شغلی

۱۹۸۱

پرسشنامه عوامل مؤثر بر ارتقای سلامت اداری در نظام مالیاتی

۱۳۹۴

پرسشنامه عملکرد مالی

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (مشتریان)