پرسشنامه استاندارد هوش معنوی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۲
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۸۹
نویسندگان بدیع و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه هوش معنوی دارای ۴۲ سؤال بوده و توسط بدیع، سواري، باقري دشت بزرگ و لطیفی (١٣٨٩) تهیه و تنظیم شده است. قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه‌گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. در پایان‌نامه ابراهیمی کوه بنانی (۱۳۹۰) پایایی پرسشنامه هوش معنوی بدیع با استفاده از آلفای کرونباخ ٨٥ /٠ به دست آمده است

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه هوش معنوی

۱۳۹۰

پرسشنامه استاندارد هوش فرهنگی

۲۰۰۶

پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی

۲۰۰۳

پرسشنامه استاندارد کارایی کارکنان

پرسشنامه پرسشنامه هوش معنوی

پرسشنامه شایستگیهای دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبتهای معنوی

مبانی نظری هوش معنوی

پروتکل جلسات مداخله هوش معنوی و ذهن آگاهی

پرسشنامه بهزیستی معنوی

۱۹۸۲

پرسشنامه استاندارد هویت اجتماعی

۱۳۹۰