پرسشنامه استاندارد هویت اجتماعی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۳۹۰
نویسندگان صفاری نیا و روشن
مخفف SIQ
نام انگلیسی پرسشنامه Social Identity Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه استاندارد هویت اجتماعی توسط صفاری نیا و روشن (١٣٩٠) با توجه به دو هویت فردی و جمعی ریچارد جنکینز (٢٠٠٨) تهیه و تنظیم گردیده است و شامل ٢٠ گویه می باشد . صفاری نیا و همکاران (١٣٩٣)، روایی و پایایی این پرسشنامه را بین ٥٥٠ دانش آموز دبیرستانی (٢٥٠ دختر، ٣٠٠ پسر در مقطع سوم و دوم دبیرستان با میانگین سنی ١٦/٥٦) بررسی کردند برای بررسی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و برای بررسی روایی از تحلیل عاملی استفاده کردند طبق نتایج، همسانی درونی ماده های پرسشنامه هویت اجتماعی برابر با ٠/٧٤٧ به دست آمده که بیانگر پایایی مطلوب این پرسشنامه است و همچنین تحلیل عاملی نشان داد که این پرسشنامه تنها یک عامل دارد که ٤٥/٩٣ درصد واریانس را تبیین می کند و همه گویه ها در این یک عامل بارگیری می شوند نتیجه کلی نشان می دهد که پرسشنامه هویت اجتماعی در دانش آموزان ایرانی از پایایی و روایی قابل قبولی برخوردار است و می تواند مورد استفاده محققان و متخصصان روان شناسی اجتماعی و علوم اجتماعی قرار گیرد همچنین در پژوهش صفاری نیا و روشن (١٣٩٠) پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه برابر با ٠/٧٤ و برای گویه ها بین ٠/٥١ تا٠/٥٨ به دست آمد که میزان رضایت بخشی است همچنین، نتایج پژوهش از نظر روایی صوری پرسشنامه و نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل مؤلفه های اصلی (PC) از طریق چرخش واریماکس مؤید وجود یک عامل دارای ارزش ویژه بزرگتر از یک تحت عنوان «هویت اجتماعی» بوده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وضعیت اجتماعی - اقتصادی

مبانی نظری سرمایه اجتماعی

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری سبک هویت

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

آزمون مهارت اجتماعی

۱۳۸۳

پرسشنامه هویت ورزشی

۲۰۰۴

پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعی

۱۳۸۸

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی - فرم معلم

۱۹۸۹