پرسشنامه استراتژی سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۱
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۷۸
نویسندگان مایلز و همکارن
مخفف OSQ
نام انگلیسی پرسشنامه Organizational Strategy Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه استراتژی سازمانی توسط مایلز، اسنو، می یر و کلمن (١٩٧٨) ساخته شده است . این پرسشنامه نسخه ١١ گویه ای آن می باشد . در مطالعه حیدرزاده (١٣٩٠)، روايي صوری و محتوایی این ابزار توسط اساتید مدیریت و کارآفرینی مورد تاييد قرار گرفته است و پايايي آن با روش آلفای کرانباخ محاسبه شد که ضریب پایایی هر سه زیرمقیاس بالاتر از ٠/٧٠ گزارش شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

۱۳۹۰