پرسشنامه استراتژی های بازاریابی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۱
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان فرخنده پیرسرائی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه استراتژی های بازاریابی توسط فرخنده پیرسرائی در سال ١٣٩٢ تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه شامل ١١ سؤال می باشد. در پژوهش فرخنده پیرسرائی (١٣٩٢) روایی محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ ٠/٧٩ به دست آمده است. عدد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری بازاریابی درونی

مبانی نظری بازاریابی ارتباطی

مبانی نظری آمیخته بازاریابی بر اساس AIDA

مبانی نظری بازاریابی رابطه ای

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه ارزيابي استراتژی بازاریابی

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (مشتریان)

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (کارکنان)

پرسشنامه بازاریابی رابطه ای