پرسشنامه استراتژی‌های توانمندسازی منابع انسانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۹۵
نویسندگان شریفی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه استراتژی‌های توانمندسازی منابع انسانی، پرسشنامه‌ای محقق ساخته (شریفی، ١٣٩٥) می‌باشد. این مقیاس دارای ٢٠ گویه و ٣ مؤلفه می‌باشد. در پژوهش (شریفی، ١٣٩٥) روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأییدشده است. قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه‌گیری هر آنچه اندازه می‌گیرد یعنیاینکه ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد (سرمد و همکاران،١٣٩٠).در پژوهش (شریفی، ١٣٩٥)پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ ٨٨/ ٠ به‌دست‌آمده است

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری منابع قدرت

مبانی نظری مدیریت منابع انسانی

مبانی نظری حسابداری منابع انسانی

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴

پرسشنامه مدیریت منابع انسانی

۱۳۹۴

پرسشنامه امکان سنجی پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی

۱۳۹۴

پرسشنامه منابع قدرت مدیران

پرسشنامه برنامه ریزی منابع انسانی

پرسشنامه منابع اعتماد به نفس ورزشی

۱۹۹۸

مبانی نظری جذب منابع بانکی