پرسشنامه استرسورهای فیزیولوژیکی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۱
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار بالدری و همکاران
نویسندگان بالدری و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه استرسورهای فیزیولوژیکیکه به وسیله بالدری و همکارانش در سال ١٩٨٢ طراحی شده است،این پرسشنامه، استرسور¬های فیزیولوژیکی، روانی و اجتماعی تجربه شده به وسیله بیماران همودیالیزی را می¬سنجد و شامل ٣١گویه می¬باشد.شاهرخی (١٣٩١) در تحقیق خود میزان روایی و پایایی پرسشنامه استرسورهای فیزیولوژیکیرا به ترتیب ٠/٨٥ و ٠/٧٩ اعلام کرد.