پرسشنامه استرسکودرون

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۲
ابعاد پرسشنامه فاقد زیر مقیاس
سال انتشار
نویسندگان کودرون
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

دکتر لیونل کودرون،روانپزشک فرانسوی آزمون هایی تهیه دیده است که می تواند استرس اشخاص را در زمینه های مختلف ارزیابی کند که یکی از آنها همین آزمون است که به نام پرسشنامه استرس کودرون معروف است. این آزمون استرس ناشی از زندگی شخصی را ارزیابی میکند.با این آزمون میتوانید اهمیت استرس ها را در زندگی شخصی خود ارزیابی کنید. این مقیاس شامل ٢٢ گویه است. به دلیل استفاده‌های متعدد از این پرسشنامه و استاندارد بودن آن روایی و پایایی ابزار نیاز به محاسبه ندارد. دراستفاده‌های مکرر از این پرسشنامه اعتبار و اعتماد علمی ابزار درتمام موارد به ترتیب ۷/ ۰و۸/ ۰ گزارش‌شدهاست

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴