پرسشنامه استرس شغلی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۵
ابعاد پرسشنامه ۷
سال انتشار ۱۹۹۰
نویسندگان سازمان اجرایی ایمنی و بهداشت انگلستان
مخفف HSE
نام انگلیسی پرسشنامه Health and Safety Executive

توضیحات تکمیلی

این پرسشنامه شامل ٣٥ سؤال می باشد که استرس شغلی کارکنان سازمان را اندازه گیری می کند و توسط سازمان اجرایی ایمنی و بهداشت انگلستان تهیه و تنظیم شده است که روايي و پايايي آن با استفاده از تحليل عاملي تأييدي و اکتشافي در پژوهشي در ایران توسط آزاد مرز آبادي و غلامي فشاركي (١٣٨٩)، مورد بررسي قرار گرفته است . آزاد مرز آبادي و غلامي فشاركي (١٣٨٩)، پايايي این پرسشنامه را توسط روش آلفاي کرونباخ و روش دو نيمه کردن به ترتيب ٠/٧٨ و ٠/٦٥ بدست آورده اند . جعفری حامد (١٣٩٣) براي سنجش پايايي پرسشنامه‌ها از روش پايايي دروني (آلفای کرونباخ) استفاده کرد، که برای پرسشنامه استرس شغلی (٠/٨٧) بدست آمده است، که نشان دهنده ی پایایی مطلوب این پرسشنامه است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تحلیل رفتگی شغلی

مبانی نظری اشتیاق شغلی

مبانی نظری فشار روانی شغلی

مبانی نظری رضایت شغلی

پرسشنامه عملکرد شغلی

۱۹۸۱

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه ویژگی های شغلی

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه استرس شغلی

پرسشنامه رویدادهای استرس زای زندگی